خوزه پینتو بازیکن بوچیا تیم ملی برزیل در سن ۳۹ سالگی و در اثر ایست قلبی، درگذشت.

خوزه پینتو بازیکن بوچیا تیم ملی برزیل در سن ۳۹ سالگی و در اثر ایست قلبی، درگذشت.