حسن عزیزی گفت: در راستای طرح فاصله گذاری اجتماعی از سوی مقام عالی دولت؛ پیشکسوتان، هیات های ورزشی، قهرمانان و ورزشکاران و سازمان های مردم نهاد خراسان جنوبی طبق بیانیه محمدصادق معتمدیان استاندارخراسان جنوبی آن را لبیک گفتند….

حسن عزیزی گفت: در راستای طرح فاصله گذاری اجتماعی از سوی مقام عالی دولت؛ پیشکسوتان، هیات های ورزشی، قهرمانان و ورزشکاران و سازمان های مردم نهاد خراسان جنوبی طبق بیانیه محمدصادق معتمدیان استاندارخراسان جنوبی آن را لبیک گفتند.