مارکو وراتی تایید کرد که جان لوئیجی دوناروما فصل بعد در پی اس جی بازی خواهد کرد.

مارکو وراتی تایید کرد که جان لوئیجی دوناروما فصل بعد در پی اس جی بازی خواهد کرد.