در اولین تشییع جنازه رسمی در ژاپن از سال 1967 ، عکس بزرگی از شینزو آبه، کوزه ای با خاکستر این سیاستمدار، جوایز او، پرچم ملی ژاپن با نوار عزاداری سیاه و سبدهایی از گل های داوودی سفید که نماد غم و اندوه است ……

در اولین تشییع جنازه رسمی در ژاپن از سال 1967 ، عکس بزرگی از شینزو آبه، کوزه ای با خاکستر این سیاستمدار، جوایز او، پرچم ملی ژاپن با نوار عزاداری سیاه و سبدهایی از گل های داوودی سفید که نماد غم و اندوه است ...