خدنگ (Mongoose) پستانداری گوشتخوار است که ۲۳ گونه از آن در جنوب اروپا، آفریقا و آسیا یافت می‌شود. گونه‌های مختلف این جانور بانمک با بدن کشیده، گوش‌های گرد کوچک و پا‌های کوتاه بین ۳۵۰ گرم تا ۵ کیلوگرم وزن دارند….

خدنگ (Mongoose) پستانداری گوشتخوار است که ۲۳ گونه از آن در جنوب اروپا، آفریقا و آسیا یافت می‌شود. گونه‌های مختلف این جانور بانمک با بدن کشیده، گوش‌های گرد کوچک و پا‌های کوتاه بین ۳۵۰ گرم تا ۵ کیلوگرم وزن دارند.