یک فعال سیاسی اصولگرا و قائم مقام ستاد انتخابات جبهه پیشرفت رفاه و عدالت گفت: وحدت مورد نظر آقایان تحمیلی نیست بلکه عهدی دوجانبه است.

یک فعال سیاسی اصولگرا و قائم مقام ستاد انتخابات جبهه پیشرفت رفاه و عدالت گفت: وحدت مورد نظر آقایان تحمیلی نیست بلکه عهدی دوجانبه است.