دانشمندان به تازگی گاز‌هایی را در جوّ سیاره ناهید شناسایی کرده اند که احتمال وجود حیات در این سیاره را تقویت می‌کند.

دانشمندان به تازگی گاز‌هایی را در جوّ سیاره ناهید شناسایی کرده اند که احتمال وجود حیات در این سیاره را تقویت می‌کند.