کارخانه نساجی مازندران زمانی نه چندان دور، قلب تپنده قائم‌شهر در مازندران به شمار می‌آمد و کارگران شمالی از آن ارتزاق می‌کردند.

کارخانه نساجی مازندران زمانی نه چندان دور، قلب تپنده قائم‌شهر در مازندران به شمار می‌آمد و کارگران شمالی از آن ارتزاق می‌کردند.