یک اسب در نوشهیر ترکیه طی اتفاق جالبی فکر می‌کرد که مجسمه اسب واقعی است و شروع به بازی با آن مجسمه کرد.

یک اسب در نوشهیر ترکیه طی اتفاق جالبی فکر می‌کرد که مجسمه اسب واقعی است و شروع به بازی با آن مجسمه کرد.