یک اسب در نوشهیر ترکیه طی اتفاق جالبی فکر می‌کرد که مجسمه اسب واقعی است و با آن مجسمه شروع به بازی کرد.

یک اسب در نوشهیر ترکیه طی اتفاق جالبی فکر می‌کرد که مجسمه اسب واقعی است و با آن مجسمه شروع به بازی کرد.