تصمیم هندوستان مبنی بر ممنوعیت صادرات گندم با انتقاد گروه جی هفت روبرو شده است.

تصمیم هندوستان مبنی بر ممنوعیت صادرات گندم با انتقاد گروه جی هفت روبرو شده است.