کیهان نوشت: توافق اخیر با آژانس در حقیقت تمدید توافق قبلی است، نه توافق جدید.

کیهان نوشت: توافق اخیر با آژانس در حقیقت تمدید توافق قبلی است، نه توافق جدید.