با توجه به جوان، باانگیزه و انقلابی بودن بسیاری از کابینه رئیسی می‌توان به موفقیت آنها امیدوار بود.

با توجه به جوان، باانگیزه و انقلابی بودن بسیاری از کابینه رئیسی می‌توان به موفقیت آنها امیدوار بود.