سخنگوی وزارت امور خارجه چین با رد اتهام‌زنی‌های واشنگتن گفت کشورش از مداخله در انتخابات آمریکا نفعی نمی‌برد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین با رد اتهام‌زنی‌های واشنگتن گفت کشورش از مداخله در انتخابات آمریکا نفعی نمی‌برد.