چمران در واکنش به پرسشی در ارتباط با تعیین عوارض نگهداشت قبور تأکید کرد: موضوعی که مطرح شده است هنوز به‌صورت کامل مشخص نیست و بهای خدمات را وزارت کشور برای کل کشور تعیین کرده است و یکی از مواردی که به‌عنوان بهای خدمات دریافت می‌کند در زمان حاضر نیز در…

چمران در واکنش به پرسشی در ارتباط با تعیین عوارض نگهداشت قبور تأکید کرد: موضوعی که مطرح شده است هنوز به‌صورت کامل مشخص نیست و بهای خدمات را وزارت کشور برای کل کشور تعیین کرده است و یکی از مواردی که به‌عنوان بهای خدمات دریافت می‌کند در زمان حاضر نیز در زمان دفن اموات دریافت می‌شود.