علیزاده‌طباطبایی، وکیل خاتمی گفت : شکایت از شریعتمداری به هیچ کجا نمی‌رسد، چون او از کاملا از مصونیت قضایی برخوردار است … ایشان می‌توانند هر سندی که دارند رو کنند…

علیزاده‌طباطبایی، وکیل خاتمی گفت : شکایت از شریعتمداری به هیچ کجا نمی‌رسد، چون او از کاملا از مصونیت قضایی برخوردار است ... ایشان می‌توانند هر سندی که دارند رو کنند