وزیر ارتباطات به ملی کردن اینترنت توسط چین در اینستاگرام خود پاسخ داد.

وزیر ارتباطات به ملی کردن اینترنت توسط چین در اینستاگرام خود پاسخ داد.