سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: روابط ایران و سوریه در سطوح مختلف از عمق و دامنه بسیار گسترده‌ای برخوردار است و در سطوح راهبردی پیگیری می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: روابط ایران و سوریه در سطوح مختلف از عمق و دامنه بسیار گسترده‌ای برخوردار است و در سطوح راهبردی پیگیری می‌شود.