عروس بینوا که در مراسم ازدواج خود تنها قصد انجام شوخی کوچکی با داماد را داشت، با واکنش خجالت آور داماد بی اعصاب مواجه شد!

عروس بینوا که در مراسم ازدواج خود تنها قصد انجام شوخی کوچکی با داماد را داشت، با واکنش خجالت آور داماد بی اعصاب مواجه شد!