همتی به خبر انصراف زاکانی واکنش نشان داد.

همتی به خبر انصراف زاکانی واکنش نشان داد.