انتشار عکسی از سوی سفیران لندن و مسکو در سفارت روسیه در تهران با واکنش گسترده نمایندگان روبرو شد.

انتشار عکسی از سوی سفیران لندن و مسکو در سفارت روسیه در تهران با واکنش گسترده نمایندگان روبرو شد.