نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان درباره درگیری امروز نیروهای مرزی با طالبان توئیتی را متتشر کرد.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان درباره درگیری امروز نیروهای مرزی با طالبان توئیتی را متتشر کرد.