ریشه تحریم های اتحادیه اروپا در بیچارگی آنها نسبت به انقلاب اسلامی است

ریشه تحریم های اتحادیه اروپا در بیچارگی آنها نسبت به انقلاب اسلامی است