مدیرعامل استقلال خبر استعفایش از این باشگاه را تکذیب کرد.

مدیرعامل استقلال خبر استعفایش از این باشگاه را تکذیب کرد.