چند خبرنگار با مدیر عامل باشگاه استقلال تماس گرفتند تا واکنش او را در مواجه با صحبت‌های وریا غفوری متوجه شوند اما مدیر عامل باشگاه استقلال ترجیح می‌دهد سکوت اختیار کند!…

چند خبرنگار با مدیر عامل باشگاه استقلال تماس گرفتند تا واکنش او را در مواجه با صحبت‌های وریا غفوری متوجه شوند اما مدیر عامل باشگاه استقلال ترجیح می‌دهد سکوت اختیار کند!