محمد فاضلی در توییتی به اخراجش از دانشگاه شهید بهشتی واکنش نشان داد که در بخشی از آن آمده: یکی از بدترین لحظات در تاریخ هر ملتی لحظه‌ای است که در مقابل تعجب از هر کار ناشایستی، خلق‌الله بگویند: تو غیر از این انتظار داشتی؟…

محمد فاضلی در توییتی به اخراجش از دانشگاه شهید بهشتی واکنش نشان داد که در بخشی از آن آمده: یکی از بدترین لحظات در تاریخ هر ملتی لحظه‌ای است که در مقابل تعجب از هر کار ناشایستی، خلق‌الله بگویند: تو غیر از این انتظار داشتی؟