رئیس قوه قضاییه گفت: منافقین با شعار‌های به ظاهر خوب وارد میدان شدند، اما انحراف از جایی شروع شد که در فهم دین از عالمان دین شناس استفاده نکرده و به فهم ناقص خود اکتفا کردند….

رئیس قوه قضاییه گفت: منافقین با شعار‌های به ظاهر خوب وارد میدان شدند، اما انحراف از جایی شروع شد که در فهم دین از عالمان دین شناس استفاده نکرده و به فهم ناقص خود اکتفا کردند.