مجتبی پوربخش در اینستاگرام خود نوشت: اون روزی که در مورد زن و دخترهای ایران … خوری کردی. هم کنسرتات براه بود هم کنسرت المان قرار بدی بری اما. بعدش جوری شد که حاضر شدی خودتو تحویل بدی برگردی ایران. البته با برگشتنت هم خبر چای دبش فراموش نمیشه…

مجتبی پوربخش در اینستاگرام خود نوشت: اون روزی که در مورد زن و دخترهای ایران … خوری کردی. هم کنسرتات براه بود هم کنسرت المان قرار بدی بری اما. بعدش جوری شد که حاضر شدی خودتو تحویل بدی برگردی ایران. البته با برگشتنت هم خبر چای دبش فراموش نمیشه