قیمت دلار روز گذشته تغییراتی منفی را به ثبت رساند و به مرز 28 هزار تومان نزدیک شد اما مرز 28 هزار تومان را از دست نداد.

قیمت دلار روز گذشته تغییراتی منفی را به ثبت رساند و به مرز 28 هزار تومان نزدیک شد اما مرز 28 هزار تومان را از دست نداد.