رحمت الله بیگدلی به اظهارات تازه سیداحمد علم‌الهدی درباره گرانی‌ها واکنش کنایه‌آمیزی نشان داد.

رحمت الله بیگدلی به اظهارات تازه سیداحمد علم‌الهدی درباره گرانی‌ها واکنش کنایه‌آمیزی نشان داد.