علی مطهری به حمله تندروها به یک مرجع تقلید واکنش نشان داد.

علی مطهری به حمله تندروها به یک مرجع تقلید واکنش نشان داد.