بازداشت وریا غفوری موجی از واکنش‌ها را به همراه داشته است.

بازداشت وریا غفوری موجی از واکنش‌ها را به همراه داشته است.