عضو حقوقدان شورای نگهبان در واکنش به انتقادات درباره نظر مخالف فقهای شورای نگهبان درخصوص تعیین سن برای خودروهای فرسوده، پیامی را در فضای مجازی منتشر کرد….

عضو حقوقدان شورای نگهبان در واکنش به انتقادات درباره نظر مخالف فقهای شورای نگهبان درخصوص تعیین سن برای خودروهای فرسوده، پیامی را در فضای مجازی منتشر کرد.