بر اساس مطالعات جدید، جنین ها در شکم مادر به بوی کلم پخته شده واکنش منفی نشان می دهند.

بر اساس مطالعات جدید، جنین ها در شکم مادر به بوی کلم پخته شده واکنش منفی نشان می دهند.