امید عالیشاه کاپیتان تیم پرسپولیس استوری جدیدی در اینستاگرام منتشر کرد.

امید عالیشاه کاپیتان تیم پرسپولیس استوری جدیدی در اینستاگرام منتشر کرد.