مجاهد با بیان اینکه طالبان این حمله را به هر بهانه ای که باشد، “شدیدا محکوم می کند”، افزود: “این گونه اقدامات مغایر با منافع ایالات متحده آمریکا ……

مجاهد با بیان اینکه طالبان این حمله را به هر بهانه ای که باشد، "شدیدا محکوم می کند"، افزود: "این گونه اقدامات مغایر با منافع ایالات متحده آمریکا ...