مجاهد با بیان اینکه طالبان این حمله را به هر بهانه‌ای که باشد، “شدیدا محکوم می کند”، افزود: “این گونه اقدامات مغایر با منافع ایالات متحده آمریکا، افغانستان و منطقه است و تکرار چنین اقداماتی به فرصتهای در دسترس آسیب می زند.”…

مجاهد با بیان اینکه طالبان این حمله را به هر بهانه‌ای که باشد، "شدیدا محکوم می کند"، افزود: "این گونه اقدامات مغایر با منافع ایالات متحده آمریکا، افغانستان و منطقه است و تکرار چنین اقداماتی به فرصتهای در دسترس آسیب می زند."