واکنش صفحه فارسی afc به درخشش علیرضا جهانبخش مقابل آیندهوون را ببینید.

واکنش صفحه فارسی afc به درخشش علیرضا جهانبخش مقابل آیندهوون را ببینید.