علی‌اکبر صالحی تاکید کرد: تاسیس سازمان جدید برای دیپلماسی اقتصادی شرایط را بدتر می‌کند.

علی‌اکبر صالحی تاکید کرد: تاسیس سازمان جدید برای دیپلماسی اقتصادی شرایط را بدتر می‌کند.