اینگونه افتراها متاسفانه عمدتا از سوی کسانی وارد می شود که مورد تعقیب کیفری قرار نمی گیرند تا عبرت سایرین شود.

اینگونه افتراها متاسفانه عمدتا از سوی کسانی وارد می شود که مورد تعقیب کیفری قرار نمی گیرند تا عبرت سایرین شود.