رئیس جمهور اوکراین گفت که اگر روسیه به وعده خود برای الحاق جمهوری های دونتسک و لوهانسک و مناطق زاپروژیا و خرسون به مسکو عمل کند، با پاسخ بسیار شدید کی یف روبرو خواهد شد….

رئیس جمهور اوکراین گفت که اگر روسیه به وعده خود برای الحاق جمهوری های دونتسک و لوهانسک و مناطق زاپروژیا و خرسون به مسکو عمل کند، با پاسخ بسیار شدید کی یف روبرو خواهد شد.