میخائیل اولیانوف امروز مواضع مقامات تهران درباره لزوم لغو همه تحریم‌های ضدایرانی در مذاکرات آتی در وین را تأکید کرد.

میخائیل اولیانوف امروز مواضع مقامات تهران درباره لزوم لغو همه تحریم‌های ضدایرانی در مذاکرات آتی در وین را تأکید کرد.