شویگو در ملاقات با نمایندگان ارشد وزارت دفاع و ارتش، “افزایش تهدیدات نظامی در مرزهای روسیه” را محکوم و آمریکا و ناتو را به تشدید تنش متهم کرد.

شویگو در ملاقات با نمایندگان ارشد وزارت دفاع و ارتش، "افزایش تهدیدات نظامی در مرزهای روسیه" را محکوم و آمریکا و ناتو را به تشدید تنش متهم کرد.