انتشار تصاویر پرواز بالگرد ایران بر فراز ناو آمریکایی بازتاب ویژه‌ای در رسانه‌های رژیم صهیونیستی داشته است.

انتشار تصاویر پرواز بالگرد ایران بر فراز ناو آمریکایی بازتاب ویژه‌ای در رسانه‌های رژیم صهیونیستی داشته است.