رئیس سازمان زندان‌ها در یک توییت ، نسبت به تصاویر منتشر شده از زندان اوین عذرخواهی کرد.

رئیس سازمان زندان‌ها در یک توییت ، نسبت به تصاویر منتشر شده از زندان اوین عذرخواهی کرد.