رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد‌ بیان کرد: ایران هر دستی که برای دوستی دراز شود به گرمی می فشارد. اینک که منطقه ما از دو دهه جنگ نیابتی گذشته است همکاری اقتصادی و امنیت کشورهای همسایه در اولویت ایران است….

رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد‌ بیان کرد: ایران هر دستی که برای دوستی دراز شود به گرمی می فشارد. اینک که منطقه ما از دو دهه جنگ نیابتی گذشته است همکاری اقتصادی و امنیت کشورهای همسایه در اولویت ایران است.