رئیس جمهور به سوالی درباره اعتراضات به اصلاح نظام یارانه‌ها پاسخ داد.

رئیس جمهور به سوالی درباره اعتراضات به اصلاح نظام یارانه‌ها پاسخ داد.