دستیار وزیر امور خارجه به اظهارات اخیر علیرضا زالی در مورد کوتاهی وزارت خارجه و برخی از سفارتخانه‌های ایران در ارتباط با خرید واکسن کرونا، واکنش نشان داد….

دستیار وزیر امور خارجه به اظهارات اخیر علیرضا زالی در مورد کوتاهی وزارت خارجه و برخی از سفارتخانه‌های ایران در ارتباط با خرید واکسن کرونا، واکنش نشان داد.