اقتصادنیوز: اشتهاردی گفت که یارانه جدید شامل کل مخارخ خانواده ها نیست.

اقتصادنیوز: اشتهاردی گفت که یارانه جدید شامل کل مخارخ خانواده ها نیست.