دادستان عمومی و انقلاب شیراز در واکنش به ماجرای سیلی خوردن کارگر هتل، گفت: در صورت طرح شکایت و پیگیری از سوی ذینفع بدون اغماض و با قاطعیت و در چارچوب قانون پیگرد قانونی به عمل خواهد آمد….

دادستان عمومی و انقلاب شیراز در واکنش به ماجرای سیلی خوردن کارگر هتل، گفت: در صورت طرح شکایت و پیگیری از سوی ذینفع بدون اغماض و با قاطعیت و در چارچوب قانون پیگرد قانونی به عمل خواهد آمد.